Vedtekter NKF (Revidert på årsmøte13.03.2017)

§ 1 Foreningens navn

 Foreningens navn er Notodden Kjøretøyhistorisk Forening, forkortet til NKF.

 § 2 Formål

NKF er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. NKF skal i en kulturbevarende ånd fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistorisk kjøretøy i Notodden og omegn som er 21 år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre

 § 3 Besluttende organ

 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og besluttende organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned.

 § 4 Styrets sammensetting, mandat og myndighet

  Årsmøtet velger et styre som består av formann, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer.  Funksjonene til de 3 styremedlemmer bestemmes av styret etter behov. Det valgte styre har ansvar for den  daglige ledelse og drift av NKF. Styret holder møter når formannen sammenkaller eller når minst to av  styremedlemmene krever det. Styret kan bare fatte gyldige vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og en av  disse er formann . Formannen har dobbeltstemme. Det skal føres referat fra styrets møter.

 § 5 Styrets funksjonstid

Styremedlemmene velges for to år av gangen, dog slik at maks.4 av 6 styremedlemmer er på valg samtidig.

 § 6 Valg av revisor:

 Det velges en revisor til å revidere regnskapet til klubben. Velges på årsmøte hvert år.  Vedtatt på årsmøte 12.03. 2004. Der settes ikke noen begrensning for gjenvalg.

 § 7       Valg av valgkomitè og valg av komitèmedlemmer            

 Årsmøtet velger også to personer til valgkomitè, som velges for et år av gangen.  Medlemmer til andre komitèr velges for to år av gangen. Der settes ikke noen begrensning for gjenvalg.  Alle komitèer skal velge en formann / kontaktperson. Komitèene skal avgi referat til årsmøte. Komitèene skal avholde minst to møter i året og møtene kan avholdes sammen med styret.

 § 8 Kontingent

 Kontingentene for medlemsskap, familiemedlemsskap, støttemedlemsskap og støttemedlemsskap for  firma for det påfølgende året, fastsettes av årsmøtet. Støttemedlemsskap gir ikke rett til medlemsfordeler og ikke stemmerett på årsmøtet

 § 9 Årsrapport og årsregnskap 

 Styret er ansvarlig for å fremlegge en årsrapport og et årsregnskap for godkjenning i årsmøtet.              Styret er også pålagt å fremlegge et budsjett for hvert år.

 § 10 Vedtektsendring  

Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de fremmøtte på ordinært årsmøte under forutsetning av at  forslaget til vedtektsendringer skriftlig er meddelt samtlige medlemmer ved innkalling til årsmøtet. 

 § 11 Oppløsning 

 Forslag til oppløsning av foreningen må være styret i hende senest 1. desember, for behandling på neste års  ordinære årsmøte. Forslaget må være undertegnet og begrunnet av minst 50% av de stemmeberettige  medlemmene. For at årsmøtet skal kunne fatte vedtak om oppløsning, må minst 3/4 av stemmeberettigede  medlemmer være til stede på det ordinære årsmøtet. Vedtak om oppløsning skal fattes med minst ¾ flertall.     Dersom det ikke møter tilstrekkelig antall medlemmer, berammes nytt årsmøte som er beslutningsdyktig  uansett fremmøte. Dog kreves også i dette møtet 3/4 flertall for vedtak om oppløsning av foreningen. Ved opphør tilfaller foreningens midler et veldedig/humanitært ikkeprofittbasert formål.

                                                                                   Notodden Kjøretøyhistorisk Forening

Nyeste kommentarer

07.06 | 19:27

Hei hvor er linken for påmelding til verdensarvløpet 2022.

18.05 | 13:28

Hei. Har en ROVER P5 (MK 1) som jeg holder på og sette i stand. Håpet er å få bilen godkjent med skilt så den kan brukes i løpet av sommeren